กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2