ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > ยาสูบ
  
 

bullet_blue.png

ลักษณะสินค้ายาสูบ

 

bullet_blue.png

ความรู้เกี่ยวกับยาสูบ
 

bullet_blue.png

การหาปริมาณนิโคติน 
 

bullet_blue.png

การหาเมนทอล

 

 

   

 

bullet_blue.png

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  4anidot6a.gifพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
  4anidot6a.gifอัตราภาษีสรรพสามิต

 

   

 

bullet_blue.png

Link แนะนำ

  12anidot1a.gif

โรงงานยาสูบ 

  12anidot1a.gifกลุ่มโรคและพฤติกรรมเสี่ยง สำนักโรคไม่ติดต่อ
  12anidot1a.gifมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  12anidot1a.gifSmokefreezone
  12anidot1a.gifชมรมทันตบุคลากรเพื่อการไม่สูบบุหรี่