ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  
 

bullet_blue.png

คำนิยามน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

 

bullet_blue.png

ข้อกำหนดคุณลักษณะและคุณภาพน้ำมัน
    4anidot6a.gif กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
    4anidot6a.gif กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. 2548
    4anidot6a.gif กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
    4anidot6a.gif กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันก๊าด พ.ศ. 2547
    4anidot6a.gif กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเตา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547
    4anidot6a.gif กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2547
    4anidot6a.gif กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2548
    4anidot6a.gif กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548   
       
 

bullet_blue.png

รายการทดสอบและวิธีการทดสอบ
 

bullet_blue.png

การส่งตัวอย่างทดสอบ
 

bullet_blue.png

การลดหย่อนภาษี (ม.101)
 

bullet_blue.png

การยกเว้นภาษี (ม.103)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bullet_blue.png

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    กฎหมายกรมสรรพสามิต
    4anidot6a.gif พิกัดอัตราภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
    4anidot6a.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว
    4anidot6a.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์
    4anidot6a.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
    4anidot6a.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำมาจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
    4anidot6a.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
    4anidot6a.gif ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 77) 
    4anidot6a.gif คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 345/2543 เรื่อง คำวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับก๊าซโปรปิลีน (Propylene) ก๊าซบิวทีนส์ (Butenes) ก๊าซบิวทาไดอีนส์ (Butadienes) ก๊าซนอมัล-บิวเทน (N-Butane) และ ก๊าซไอโซบิวเทน (Isobutane)
    4anidot6a.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการลดอัตราภาษีสำหรับแก๊สโซฮอล์
    4anidot6a.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
    4anidot6a.gif กฎหมายสรรพสามิตฉบับสมบูรณ์
       
    กฎหมายกรมธุรกิจพลังงาน
    4anidot6a.gif กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง
    4anidot6a.gif ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
    4anidot6a.gif ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. 2548
    4anidot6a.gif ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
    4anidot6a.gif ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันก๊าด พ.ศ. 2547
    4anidot6a.gif ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเตา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547
    4anidot6a.gif ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2547
    4anidot6a.gif ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2548
    4anidot6a.gif ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548
    4anidot6a.gif ประกาศ เรื่อง ให้เอทานอลและไบโอดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bullet_blue.png

สาระน่ารู้

  

    12anidot1a.gif  แก๊สโซฮอล์
    12anidot1a.gif การศึกษาสารมาร์คเกอร์ Cover Trace 1177-2/250 ที่เติมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
    12anidot1a.gif  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์หาค่าออกเทน ในน้ำมันเบนซินโดยใช้เครื่อง Petrospec GS- 1000 Plus กับเครื่องยนต์ CFR (Cooperative Fuels Research)
    12anidot1a.gif  การศึกษาเพื่อจัดพิกัดอัตราภาษีน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85

 

bullet_blue.png

Link แนะนำ

 

    12anidot1a.gif

 กลุ่มธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

    12anidot1a.gif  บริษัทฯ ปตท.จำกัด(มหาชน)