ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > สุรา
  
 

4anidot6a.gif

4anidot6a.gif

4anidot6a.gif

4anidot6a.gif

4anidot6a.gif

 ความหมายของสุรา

 ประเภทและชนิดของสุรา  

 หน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา

 เกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสุราที่ผลิตภายในประเทศ

 เกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 

 

     

 

bullet_blue.png

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    
  4anidot6a.gifพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  4anidot6a.gifกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
    

 

 

 

 

 

 

 

bullet_blue.png

 สาระน่ารู้

 

  12anidot1a.gif การขออนุญาตทำและขายสุรา12anidot1a.gif เทคนิคบรรเทาอาการเมาค้างเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์
  12anidot1a.gifกรรมวิธีการผลิตสุรา12anidot1a.gif ผลกระทบเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์
  12anidot1a.gif การพัฒนาคุณภาพสุราชุมชน12anidot1a.gif ประเมินการดื่มสุรา (ด้วยตนเองเบื้องต้น)
  12anidot1a.gif มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สุรากลั่นชุมชน12anidot1a.gif สู่ชีวิต...ไร้พิษสุรา
  12anidot1a.gif มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - การแบ่งประเภทสุรา12anidot1a.gif ดื่มสุราเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังตรวจพบ
  12anidot1a.gif มาตรฐานยกระดับสุราแช่ (ไวน์) ไทย12anidot1a.gif คู่มือการวิเคราะห์หาปริมาณเอทิลคาร์บาเมทในสุราโดยใช้เครื่อง GC-MSD
  12anidot1a.gif แอลกอฮอล์คืออะไร12anidot1a.gif การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์กรดซอร์บิก โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer ตามวิธีทดสอบ
AOAC (2000) 28.2.02 กับวิธีทดสอบโดยใช้ เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph
  12anidot1a.gif การพัฒนาสุรากลั่นจากมอลต์ข้าวไทย12anidot1a.gif การประกันคุณภาพผลการทดสอบสุราโดยการทำการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test)
  12anidot1a.gif เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่12anidot1a.gifการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานสุราที่ผลิตในประเทศโดยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
  12anidot1a.gif การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย  

 

 

 

bullet_blue.png

Link แนะนำ

 

  12anidot1a.gif ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส) 
  12anidot1a.gif มูลนิธิเมาไม่ขับ 
  12anidot1a.gif Marker 2020    ,     VDO Marker 2020