ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > แก้วและเครื่องแก้ว
  
 

bullet_blue.png

ลักษณะสินค้าแก้ว

 

bullet_blue.png

เกณฑ์การพิจารณา
 

bullet_blue.png

ขบวนการผลิตแก้ว 
 

bullet_blue.png

การวิเคราะห์แก้ว

 

 

   

 

bullet_blue.png

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  4anidot6a.gifพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 วันที่ 10 กันยายน 2527
  4anidot6a.gifประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 52) วันที่ 11 มีนาคม 2541
  4anidot6a.gifประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับแก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่นๆ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น วันที่ 30 เมษายน 2541

 

 

  

 

bullet_blue.png

Link แนะนำ

  12anidot1a.gif

What is crystal? 

  12anidot1a.gifประเภทและคุณสมบัติของ"มาสเตอร์คริสตัล"