ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > สารทำลายชั้นบรรยากาศ
  
 

bullet_blue.png

ลักษณะสารทำลายโอโซน

 

bullet_blue.png

การเก็บภาษี
 

bullet_blue.png

การใช้สารทำลายโอโซน 

 

   

 

bullet_blue.png

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  4anidot6a.gifพระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545
วันที่ 26 มกราคม 2545

 

  

 

bullet_blue.png

Link แนะนำ

  12anidot1a.gif

กรมควบคุมมลพิษ 

  12anidot1a.gifกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  12anidot1a.gifenvironNET
  12anidot1a.gifกรมอุตุนิยมวิทยา
  12anidot1a.gifโอโซน รังสีดวงอาทิตย์ และมลภาวะ
  12anidot1a.gifสารซีเอฟซี (CFC : Chlorofluorocarbon) - อย.