ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > เครื่องดื่ม
  

คู่มือ ขั้นตอนการขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก