ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > เครื่องดื่ม
  
 

bullet_blue.png

ลักษณะสินค้าเครื่องดื่ม

 

bullet_blue.png

การยกเว้นภาษีเครื่องดื่ม
 

bullet_blue.png

เครื่องดื่มชุมชน 
 

bullet_blue.png

การตรวจวิเคราะห์เครื่องดื่ม

 

 

   

 

bullet_blue.png

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  4anidot6a.gifพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 วันที่ 10 กันยายน 2527
  4anidot6a.gifประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2551
  4anidot6a.gifบัญชีอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 

 

 

 

     
 

 

 

 

bullet_blue.png

Link แนะนำ

  12anidot1a.gif

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  12anidot1a.gifสถาบันอาหาร
  12anidot1a.gifกรมอนามัย
  12anidot1a.gifการสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  12anidot1a.gifศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  12anidot1a.gifสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล