ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > แบตเตอรี่
  
 

bullet_blue.png

ลักษณะสินค้าแบตเตอรี่

 

bullet_blue.png

โครงสร้างแบตเตอรี่
 

bullet_blue.png

ปฏิกิริยาในแบตเตอรี่ 

 

   

 

bullet_blue.png

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  4anidot6a.gifประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต จากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว วันที่ 17 กรกฏาคม 2540
  4anidot6a.gifกฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากการบริจาค และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ ได้รับคืนภาษีเนื่องจากสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ วันที่ 4 มีนาคม 2542
  4anidot6a.gifประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือ เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ วันที่ 13 พฤษภาคม 2542
  4anidot6a.gifประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจาก แบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว วันที่ 22 ตุลาคม 2544
  4anidot6a.gifประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจาก แบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว วันที่ 27 มกราคม 2547
  4anidot6a.gifประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจาก แบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548

 

  

 

 

 

 

 

 

bullet_blue.png

Link แนะนำ

  12anidot1a.gif

กระทรวงพลังงาน 

  12anidot1a.gifองค์การแบตเตอรี่