ข่าวประชาสัมพันธ์
  
1. KM 2-62.jpg
กิจกรรม KM ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการวิเคราะห์
นายสมชาย  ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

1. บูรณาการ.jpg
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เข้าตรวจสอบสถานที่ขายน้ำมันในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.ประชุมครั้งที่3.jpg
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

2.ประชุมครั้งที่2.jpg
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2562
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล