กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสุราแช่ ชนิดไวน์ผลไม้ ตามโครงการเผยแพร่ความรู้จากบุคลากรสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

UATUCM535065

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสุราแช่ ชนิดไวน์ผลไม้ ตามโครงการเผยแพร่ความรู้จากบุคลากรสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้ : Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 เรื่อง “ ความรู้เกี่ยวกับสุราแช่ ชนิดไวน์ผลไม้ ตามโครงการเผยแพร่ความรู้จากบุคลากรสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ” ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด กิจกรรรม KM ในครั้งนี้ นำเสนอโดย นางสาวสุภาวดี ขุนพินิจ นางสาวพิมพ์วัลคุ์ เพ็ญสุภา และทีมงานนักวิทยาศาสตร์จากส่วนวิเคราะห์ 1 (สุราและแอลกอฮอล์) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กิจกรรม KM ได้จัดบรรยายขึ้นในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ชั้น 3 อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต