กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กิจกรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง CESIUM-137 (ซีเซียม-137) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

กิจกรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง CESIUM-137 (ซีเซียม-137) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

กิจกรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง CESIUM-137 (ซีเซียม-137) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดกิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง CESIUM-137 (ซีเซียม-137) โดยนางสาวเบญญาภา บุรัมพฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จากส่วนวิเคราะห์ 2 (น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต