กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrometer : AA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrometer : AA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดกิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrometer : AA) โดยวิทยากรจากส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการสุราและแอลกอฮอล์ อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต