กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   หลักสูตร   “ ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม”

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม” โดย นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม สรรพสามิตพื้นที่ นักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง และเจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี