กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

    มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

 

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ              คลิกที่นี่   

1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต                             คลิกที่นี่   

1.3 แบบฟอร์มการประเมิน (เอกสารแนบ 2)       คลิกที่นี่  LINK  

1.4 เอกสารแนบ 13 และ 4                            คลิกที่นี่  LINK

   

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ            คลิกที่นี่   

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ       คลิกที่นี่   

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว          คลิกที่นี่  

 

จากเว็บไซต์  ::  https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/PMS/index.htm 

   

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

** รอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ เมษายน 2565  ถึง 30 กันยายน 2565   

   มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

 

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ              คลิกที่นี่   

1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต                             คลิกที่นี่   

1.3 แบบฟอร์มการประเมิน (เอกสารแนบ 2)       คลิกที่นี่  LINK  

1.4 เอกสารแนบ 13 และ 4                            คลิกที่นี่  LINK

   

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ            คลิกที่นี่   

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ       คลิกที่นี่   

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว          คลิกที่นี่  

 

   

จากเว็บไซต์  ::   https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/PMS/index.htm