กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (รอบที่ 1)      text2.gif 

 (ประเมินรอบที่ 1   :   1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)      มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้ 

 

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ             

1.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ.      

1.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต       

1.4 ตารางกำหนดส่งแบบสรุปผลการประเมินฯ

1.5 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1.6 แบบพิจารณาผลการปฏิบัติงาน HiPPS

 

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

          2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง  

 

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

          3.1 ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

          3.2 แนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนด

 

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว  

          4.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

 

จากเว็บไซต์  ::  https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/PMS/index.htm 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รอบที่ 2)   

 

 (ประเมินรอบที่ 2 : 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2566)      มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้ 

 

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ             

1.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ.      

1.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต       

1.4 ตารางกำหนดส่งแบบสรุปผลการประเมินฯ

1.5 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1.6 แบบพิจารณาผลการปฏิบัติงาน HiPPS

 

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

          2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง  

          2.2 แนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนด

 

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

          3.1 ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

          3.2 แนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนด

 

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว  

          4.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

 

จากเว็บไซต์  ::  https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/PMS/index.htm 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

 

    มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

 

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ              คลิกที่นี่   

1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต                             คลิกที่นี่   

1.3 แบบฟอร์มการประเมิน (เอกสารแนบ 2)       คลิกที่นี่  LINK  

1.4 เอกสารแนบ 13 และ 4                            คลิกที่นี่  LINK

   

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ            คลิกที่นี่   

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ       คลิกที่นี่   

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว          คลิกที่นี่  

 

จากเว็บไซต์  ::  https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/PMS/index.htm 

   

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสรรพสามิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

** รอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ เมษายน 2565  ถึง 30 กันยายน 2565   

   มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

 

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ              คลิกที่นี่   

1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต                             คลิกที่นี่   

1.3 แบบฟอร์มการประเมิน (เอกสารแนบ 2)       คลิกที่นี่  LINK  

1.4 เอกสารแนบ 13 และ 4                            คลิกที่นี่  LINK

   

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ            คลิกที่นี่   

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ       คลิกที่นี่   

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว          คลิกที่นี่  

 

   

จากเว็บไซต์  ::   https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/PMS/index.htm