กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 

 ที่อยู่ : 1488 อาคารเทคนิค 2552 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 หมายเลขโทรศัพท์ :  02-241-5600   ต่อ   581102 - 581103
 
 สายด่วน :  1713 
 
 เว็บไซต์ :  https://www.excise.go.th/lab/index.htm 
 
   Facebook :  https://www.facebook.com/laboratoryexcise     
 
 Map :   
 
uatucm350342.jpg 
 
Capturecontact.PNG