เกี่ยวกับสำนักงาน > เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

กลุ่มวิเคราะห์ 1

กลุ่มวิเคราะห์ 2

1anidot6b.gif สุรา

1anidot5b.gif น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

   12anidot1a.gifศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส)

   1anidot4a.gif กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

   12anidot1a.gifเครือข่ายสุราไทย

   1anidot4a.gif บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

   12anidot1a.gifมูลนิธิเมาไม่ขับ

 

   12anidot1a.gifสถาบันธัญญรักษ์

 

1anidot6b.gif แอลกอฮอล์ในสินค้า

 

1anidot6b.gif ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม

 
  

 

กลุ่มวิเคราะห์ 3

1anidot1b.gif เครื่องดื่ม

   18anidot1a.gif สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   18anidot1a.gif สถาบันอาหาร

   18anidot1a.gif กรมอนามัย

   18anidot1a.gif การสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   18anidot1a.gif ศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   18anidot1a.gif สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1anidot1b.gif ยาสูบ

1anidot1b.gif แก้วและเครื่องแก้ว

1anidot1b.gif แบตเตอรี่

1anidot1b.gif สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน