เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนประจำปี
  

แผนปฏิบัติการกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562