โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการแยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทำไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน

2. โครงการตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์ (Alcohol Meter)

3. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ำมันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน

4. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและนํ้ามันที่คล้ายกัน

5. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้านํ้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม

6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี