แผนปฏิบัติการกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 3 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานตรวจวิเคราะห์สุรา แอลกอฮอล์ และสินค้าที่ใช้แอลกอฮอล์

2. แผนงานตรวจวิเคราะห์สินค้านํ้ามัน และผลิตภัณฑ์นํ้ามัน

3. แผนงานตรวจวิเคราะห์เครื่องดื่ม ยาสูบ และอื่นๆ