กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิกที่นี่   

-  โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิกที่นี่ 

-  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิกที่นี่ 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิกที่นี่   

-  โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิกที่นี่ 

-  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิกที่นี่