เกี่ยวกับสำนักงาน > กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนวิเคราะห์ 1 | ส่วนวิเคราะห์ 2 | ส่วนวิเคราะห์ 3 | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
ส่วนวิเคราะห์ 1
 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้าสุรา และแอลกอฮอล์ ดังนี้

1. ตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบสินค้าสุราตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

2. ตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อแยกประเภทและชนิดของสุรา เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี

3. ตรวจพิสูจน์สุราของกลางที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อประโยชน์ในการปราบปราม

4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราทุกชนิดก่อนอนุญาตให้ผลิตออกจำหน่าย  การตรวจสอบและควบคุมการใช้วัตถุดิบ

กรรมวิธีการผลิตสุราเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

5. ตรวจวิเคราะห์หาแรงแอลกอฮอล์ในสินค้าที่ใช้แอลกอฮอล์ทำสินค้า ตรวจวิเคราะห์สารแปลงสภาพและแอลกอฮอล์

แปลงสภาพ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้แอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรม และตรวจวิเคราะห์น้ำหอม

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี   

6. ตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองสุรา เพื่อใช้ประกอบการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

7. ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพสุราที่วางจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

8. ตรวจวิเคราะห์โดยรถ ปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อประโยชน์ในจัดเก็บและการปราบปราม รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาคุณภาพสุรา

9. ตรวจเช็คความถูกต้องของแอลกอฮอล์มิเตอร์  เพื่อให้การวัดแรงแอลกอฮอล์เป็นมาตรฐานเดียวกัน

10. ตรวจวิเคราะห์สุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรใช้ดื่มต่อไป  เพื่อประกอบการพิจารณาคืนค่าภาษีสุรา

11. ตรวจสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการว่ามีขีดความสามารถหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เป็นหน่วย

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา และเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

12. ศึกษา ค้นคว้าและวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์และตรวจพิสูจน์ของกลางสำหรับสินค้าสุราให้มีความทันสมัย

และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองงานการจัดเก็บภาษีและการตรวจปราบปรามของกรมสรรพสามิต

13. การศึกษา ค้นคว้าและวิจัย เกี่ยวกับสินค้าสุรา เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

14. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราที่ขออนุญาตนำเข้าจากต่างประเทศ

15. ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุราที่รับผิดชอบ แก่หน่วยงาน

ของกรมสรรพสามิต ส่วนราชการอื่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

16. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสุรา

17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
Rg1-footer.jpg

 << กลับด้านบน

 
ส่วนวิเคราะห์ 2
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดังนี้

1. ตรวจวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

พ.ศ. 2560 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี

2. ตรวจวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้

เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

3. ตรวจวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้

เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

4. ตรวจวิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้า

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

5. ตรวจพิสูจน์สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของกลาง เพื่อการตรวจปราบปราม

6. ตรวจสอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่สุ่มจากโรงงานน้ำมันว่าตรงตามประเภทที่ได้รับแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการ

ควบคุมการจัดเก็บภาษี

7. ตรวจสอบและพิจารณาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สูตรการผลิตและกรรมวิธีการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

เพื่อขอยกเว้น ลดหย่อนภาษีและเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็น

วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

8. ตรวจวิเคราะห์โดยรถตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีและบูรณาการด้านการปราบปราม

น้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมาย

9. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดใหม่

10. ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรมสรรพสามิต ส่วนราชการอื่น ผู้ประกอบการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

11. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าน้ำมัน ผลงานทางวิชาการ และความรู้อื่น

ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรมสรรพสามิต ส่วนราชการอื่น ผู้ประกอบการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

 
Rg1-footer.jpg

 << กลับด้านบน

 
ส่วนวิเคราะห์ 3
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม ยาสูบ และสินค้าสรรพสามิตอื่นๆ ดังนี้

1. ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติและจัดพิกัดอัตราภาษีสินค้า เพื่อตรวจสอบสินค้าเครื่องดื่ม ยาสูบ และสินค้าตามบัญชี

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามที่กฎหมายกำหนด 

2. ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ และพิจารณาอัตราส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด หรือไม่

3. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม เพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

4. ตรวจวิเคราะห์และพิจารณาประเภทสินค้า ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิต

5. ตรวจพิสูจน์ของกลางสินค้า ประเภทเครื่องดื่ม  ยาสูบ และสินค้าตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและปราบปรามของกรมสรรพสามิต

6. พิจารณาและตรวจสอบสูตรกรรมวิธีการผลิตสินค้าสรรพสามิต เพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและประกอบ

การพิจารณาอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด

7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าสรรพสามิต

และพัฒนาวิธีการ มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ของกลางสำหรับสินค้าเครื่องดื่ม ยาสูบ และสินค้าตามบัญชี

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดเก็บภาษีการตรวจสอบและปราบปราม และดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต

8. สนับสนุนการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต ในภารกิจการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

การตรวจสอบและปราบปรามสินค้าสรรพสามิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้รถห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

(Mobile Lab)

9. สนับสนุนด้านข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ และสามารถบูรณาการความร่วมมือ สำหรับสินค้าสรรพสามิต

ตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป

10. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจวิเคราะห์ คุณสมบัติของสินค้าสรรพสามิต

และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป

 
Rg1-footer.jpg

 << กลับด้านบน

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป และงานพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

3. รวบรวมแผนงาน/โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง  ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ติดตามการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการต่างๆ และรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ

ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

5. ร่าง/ตรวจ โต้ตอบหนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน

6. รวบรวมและจัดทำงบประมาณของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

7. จัดการและปรับปรุงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (เว็บไซต์ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง)

8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ

9. เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม

10. จัดทำการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

11. จัดทำงบเดือนวันลา

12. รวบรวมข้อมูลสถิติความพึงพอใจของหน่วยงาน

13. รับตัวอย่างสินค้าสรรพสามิตที่ส่งมาวิเคราะห์พร้อมทั้งออกรหัสตัวอย่างก่อนนำส่งนักวิทยาศาสตร์

14. ให้ข้อมูลและคำแนะนำการรับ-ส่ง ตัวอย่าง

Rg1-footer.jpg

 << กลับด้านบน