เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

page facebook ::  เสิร์ช   กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 
                             หรือ    www.facebook.com/LabExcise

facebook.png

13-03-2013 11-45-17.png  

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร       : 0-2241-5600-19
             : 0-2668-6560-89 ต่อ 54321-2
โทรสาร : 0-2243-6241