กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

Slide3.JPG

Slide4.JPG