ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
      สำหรับบุคลากร

 
logo_ประกาศเจตนารมณ์.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

1. KM 2-62.jpg
กิจกรรม KM ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการวิเคราะห์
นายสมชาย  ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

1. บูรณาการ.jpg
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เข้าตรวจสอบสถานที่ขายน้ำมันในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.ประชุมครั้งที่3.jpg
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล