ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
      สำหรับบุคลากร

 
cover_ประกาศเจตนารมณ์ 2564.PNG
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2564
ศิรวิทย์  ฉิมรักษ์  :  กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

Tumbler_Covid - Copy (2).PNG
คู่มือสู้ COVID-19 ฉบับประชาชน - โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ : กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

TB-ขึ้นทะเบียนแลป2563.PNG
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์และทดสอบสินค้าสรรพสามิต พ.ศ. 2563
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ : กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1-304610.jpg
กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง การใช้งานระบบ LIMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง)  : ผู้บันทึกข้อมูล