Qr Code 2.png
QR Code ดาวโหลดแบบฟอร์มใบคำขอรับบริการทดสอบ
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
โครงการเสริมสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
โครงการเสริมสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

webportal16200124868.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล