qr code สาธิต DMA 35 (1).jpg
การวัดแรงแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องมือแบบพกพา
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.JPG
โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.JPG
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.jpg
โครงการตรวจวิเคราะห์สุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2561
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล