1.JPG
โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.JPG
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.jpg
โครงการตรวจวิเคราะห์สุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2561
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg.jpg
การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR) โครงการบ้านปลา จังหวัดระยอง วันที่ 23 มิถุนายน 2561
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล