KM1.JPG
โครงการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560 
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

10.jpg
โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ผ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

11.jpg
การสาธิตการใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

img9.jpg
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ 
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล