ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
      สำหรับบุคลากร

 
TB-ขึ้นทะเบียนแลป2563.PNG
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์และทดสอบสินค้าสรรพสามิต พ.ศ. 2563
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ : กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1-304610.jpg
กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง การใช้งานระบบ LIMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง)  : ผู้บันทึกข้อมูล 

cover.PNG
วิดิโอ : การใช้งานเครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ (Topmark-GD) ในน้ำมันดีเซล
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง) : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.CSR2020.jpg
กิจกรรม CSR ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ.2563
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์  (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง) : ผู้บันทึกข้อมูล