1.jpg.jpg
การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR) โครงการบ้านปลา จังหวัดระยอง วันที่ 23 มิถุนายน 2561
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
สอนวิธีการใช้ระบบ LIMS ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1, 2, 4 และ 5
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.JPG
โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานท้่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล