1.jpg
โครงการเสริมสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
โครงการเสริมสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

webportal16200124868.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

qr code สาธิต DMA 35 (1).jpg
การวัดแรงแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องมือแบบพกพา
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล