10.jpg
โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ผ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

11.jpg
การสาธิตการใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

img9.jpg
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการ 
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

14424159_1373298642697794_632446831_o.jpg
การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล