• พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
IMG0.jpg
การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ผลิตหรือดัดแปลงรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ..
ฝ่ายอำนวยการ/somsak/ : ผู้บันทึกข้อมูล 

csr1.jpg
ภาพ กิจกรรม ช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ร่วมกับ แขวงการทางกระบี่ จัดกิจกรรม โครงการทางหลวงกระบี่ปลอดภัย ขับขี่สบายตา ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ณ เส้นทางไสไทย - สุสานหอย 75 ล้านปี
ฝ่ายอำนวยการ/somsak : ผู้บันทึกข้อมูล 

poto2.jpeg
โครงการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ทำบุญ.jpg
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สรรพสามิต ทำบุญ ไหว้พระ
ฝ่ายอำนวยการ/somsak : ผู้บันทึกข้อมูล