สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

โครงการการสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี จัดโครงการการสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (สุรากลั่นชุมชน) ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ การติดต่อประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประชาชน บุคลากร มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้นางสาวนิตยา บุตรเจริญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม (CSR) โครงการปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ นำโดยนายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยมี นายแพทย์สัญญา สุระ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกระบี่ เป็นผู้รับมอบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ จังหวัดกระบี่

ว้นที่ 8 เมษายน 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของชาติและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ ผู้อาวุโสที่มีคุณูปการต่อจังหวัดกระบี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ "กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ว้นที่ 6 เมษายน 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้นางวันเพ็ญ บัวแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และนางสาวชาลิสา คงเหลือง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฎิบัติงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

ว้นที่ 2 เมษายน 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิตยา บุตรเจริญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment