สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมตามนโยบายการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรต้นแบบ ESG

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ณ ชายหาดบ้านปากหรา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนราชการและผู้แทนชุมชนอำเภอเหนือคลอง เป็นกิจกรรมคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความผูกพัน หวงแหน และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการและผู้ขอใบอนุญาตขาย

จัดโครงการรส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ และผู้ขอใบอนุญาตขาย ตามเกณฑ์พิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การติดต่อประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต และการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ แก่ผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต และการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ แก่ผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

พิธีถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ มอบหมายให้ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดมมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มี.ค.2566 เวลา 13.30 น. ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดกระบี่ โดยมีพระครูอัครรัตนากร เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ร่วมพิธี

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Excise Office สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment