โครงการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐

นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เป็นประธานในการอบรมโครงการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕  มีนาคม ๑๕๖๒ ณ.ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

 •  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ อบรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ประกอบการฯ รายละเอียด คลิกที่นี่
 •  คำอธิบายกฎหมายสถานบริการ (ผู้บรรยาย นายสมโภชน์  ทองชู ตำแหน่ง จ่าจังหวัด) รายละเอียด คลิกที่นี่
 •  พระราชบัญญัติสถานบริการ คลิกที่นี่
 • พระชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (ผู้บรรยาย นายวรรณพจณ์ เสริมสิน สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดกระบี่) รายละเอียด คลิกที่นี่
 • พระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 


 • imageb.jpg 
 • imagea.jpg
 • imagec.jpg
 • imaged.jpg
 • imagee.jpg
 • imagef.jpg
 • imageg.jpg
 • images.jpg
 • imagej.jpg
 • imagek.jpg