สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการการสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี จัดโครงการการสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (สุรากลั่นชุมชน) ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ การติดต่อประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประชาชน บุคลากร มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้นางสาวนิตยา บุตรเจริญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม (CSR) โครงการปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ นำโดยนายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยมี นายแพทย์สัญญา สุระ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกระบี่ เป็นผู้รับมอบ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ จังหวัดกระบี่

ว้นที่ 8 เมษายน 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของชาติและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ ผู้อาวุโสที่มีคุณูปการต่อจังหวัดกระบี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ "กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ว้นที่ 6 เมษายน 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้นางวันเพ็ญ บัวแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และนางสาวชาลิสา คงเหลือง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฎิบัติงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

ว้นที่ 2 เมษายน 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิตยา บุตรเจริญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ว้นที่ 31 มี.ค. 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้นางจันทร์ศิริ แพรกสงฆ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางศศิกานต์ ขำปลื้มจิตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 89

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ นำโดยนายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสรรพสามิตทำบุญ ไหว้พระ ณ วัดปานุราช อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่