สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมตามนโยบายการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรต้นแบบ ESG

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ณ ชายหาดบ้านปากหรา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนราชการและผู้แทนชุมชนอำเภอเหนือคลอง เป็นกิจกรรมคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความผูกพัน หวงแหน และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการและผู้ขอใบอนุญาตขาย

จัดโครงการรส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ และผู้ขอใบอนุญาตขาย ตามเกณฑ์พิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การติดต่อประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต และการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ แก่ผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต และการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ แก่ผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ มอบหมายให้ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดมมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มี.ค.2566 เวลา 13.30 น. ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดกระบี่ โดยมีพระครูอัครรัตนากร เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ร่วมพิธี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย) เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดกระบี่ ช่วงเช้าเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ และตรวจติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญ (Flagship Projects) (หน่วยยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565) และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ช่วงบ่ายประชุมและร่วมหารือกับภาคเอกชนในจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) กระบี่ ให้การต้อนรับ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่