สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปล่อยปู 8สิงหา.jpg

กิจกรรมตามนโยบายการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรต้นแบบ ESG

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ณ ชายหาดบ้านปากหรา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนราชการและผู้แทนชุมชนอำเภอเหนือคลอง เป็นกิจกรรมคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความผูกพัน หวงแหน และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน