สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ จังหวัดกระบี่

ว้นที่ 8 เมษายน 2564 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของชาติและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ ผู้อาวุโสที่มีคุณูปการต่อจังหวัดกระบี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่