สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี จัดโครงการการสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (สุรากลั่นชุมชน) ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ การติดต่อประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประชาชน บุคลากร มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.