สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปล่อยปู ปก.jpg

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เป็นคณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566 โดยมีนายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8