สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office ข่าวรับสมัครงาน


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์