สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร