สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ |Krabi Area Excise Office ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ |Krabi Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพส