สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

   

นายทรงกิจ  ชัยภาคภูมิ    

๑๓ พ.ย.๒๕๖๖ - ปัจจุบัน 

สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ คนที่ ๕๑

Mr. Songkit Chaipakpoom

Chief Of Krabi Area Excise Office

 


 รายนามสรรพสามิตจังหวัดกระบี่ / พื้นที่กระบี่ 


 

 

1

นายนาม

พยัคฆพันธ์

พ.ศ.

2481 - 2482

2

นายแจ่ม

ดีประวัติ

พ.ศ.

2483 - 2485

3

นายเปล่ง

นาคทอง

พ.ศ.

2486 - 2488

4

นายวิภาค

วิบูลย์พันธ์

พ.ศ.

2488 - 2490

5

นายศักดิ์

อุบลชลเขต

พ.ศ.

2490 - 2491

6

นายทรง

เศรษฐจิตร

พ.ศ.

2492 - 2494

7

นายกิตติ

ธีระสาสน์

พ.ศ.

2495 - 2498

8

นายสุนันท์

อังกนะ

พ.ศ.

2499 - 2500

9

นายเชิญ

อรุณรังษี

พ.ศ.

2501 - 2502

10

นายสว่าง

พงศ์สุชาติ

พ.ศ.

2502 - 2503

11

นายประยุทธ

วรรณพินิจ

พ.ศ.

2503 - 2504

12

นายนิพนธ์

เพชรกลับ

พ.ศ.

2505 - 2507

13

นายแสวง

ปิ่นน้อย

พ.ศ.

2508 - 2511

14

นายไพจิตร

สุขะวัลลิ

พ.ศ.

2511 - 2512

15

นายปรีชา

จันทรประสูตร

พ.ศ.

2512 - 2513

16

นายชาติชัย

ชอบธรรม

พ.ศ.

2513 - 2514

17

นายเลียบ

จุลโพธ์

พ.ศ.

2514 - 2515

18

นายณัติ

แสงแก้ว

พ.ศ.

2515 - 2516

19

นายสมพร

คีรีวงก์

พ.ศ.

2516 - 2516

20

นายกิตติ

ศรีสุนทร

พ.ศ.

2516 - 2519

21

นายมานิต

พิทักษ์

พ.ศ.

2519 - 2522

22

นายศิริ

ศรีปราโมทย์

พ.ศ.

2522 - 2523

23

นายอาจิณ

การิกาญจน์

พ.ศ.

2523 - 2526

24

นายชาญ

วุฑฒิเวชช์

พ.ศ.

2526 - 2527

25

นายชุมนุม

หตานนท์

พ.ศ.

2527 - 2528

26

นายปรีชา

วิชรบูรณพงษ์

พ.ศ.

2528 - 2529

27

นายคีรีรัตน์

เกษเวชสุริยา

พ.ศ.

2529 - 2531

28

นายประเสริฐ

ถนอมศักดิ์

พ.ศ.

2531 - 2533

29

นายบุญเตือน

ขาวสำอางค์

พ.ศ.

2533 - 2533

30

นายทวี

อุดมผล

พ.ศ.

2533 - 2534

31

นางชื่นจิตร

เลิศเสนีย์

พ.ศ.

2534 - 2535

32

นายสำราญ

วิบูลชัย

พ.ศ.

2535 - 2537

33

นายวันโน

ลิ่มประยูร

พ.ศ.

2537 - 2539

34

นายไสว

ยะนิล

พ.ศ.

2539 - 2540

35

นายชุมพล

สังฆกิจ

พ.ศ.

2540 - 2541

36

นายชัยศรี

ชุมศรี

พ.ศ.

2541 - 2543

37

นายสมโภชน์

เชาวสกู

พ.ศ.

2543 - 2544

38

นางฐาปณี

มหาวรศิลป์

พ.ศ.

2544 - 2545

39

นางสาววิไล

ตันตินันท์ธนา

พ.ศ.

2546 - 2548

40

นายวิชาญ

วงษ์ศศิวมล

พ.ศ.

2548 - 2550

41

นายจำนงค์

เทพเสนา

พ.ศ.

2550 - 2551

42

นายชีวิน

แก้วสว่าง

พ.ศ.

2552 - 2553

43

นางวรางคณา

ชาญศิริวัฒน์

พ.ศ.

2554 - 2555

44

นายสมพร

เฟื่องฟุ้ง

พ.ศ.

2555 - 2556

45

นายเศรษฐพร

ศรีติพันธ์

พ.ศ.

2556 - 2559

46

นางยุรี

จิตต์ตรง

พ.ศ.

2560 - 2560

47

นายโกศล

ลั่นซ้าย

พ.ศ.

2560 - 2561

48

นายชัยรัตน์

แซ่ด่าน

พ.ศ.

2561 - 2563

49

นายอนุวัฒน์

ลิ้มสุกล

พ.ศ.

2563 - 2565

50

นางสุภา

เอี่ยมโอภาส

พ.ศ.

2565 - 2566

   

 

51

นายทรงกิจ

ชัยภาคภูมิ

พ.ศ.

2566 - ปัจจุบัน