สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการองค์ความรู้

bullet_blue.png องค์ความรู้ องค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
bullet_blue.png การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การทำแบบสำรวจ Google Form
bullet_blue.png การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน (KM) เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕
bullet_blue.png การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ และผู้ขอใบอนุญาตขาย
bullet_blue.png องค์ความรู้ องค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
bullet_blue.png การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต การบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG
bullet_blue.png การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน (KM) เรื่อง โครงการน้ำมันเขียว
bullet_blue.png การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่
  ตามกฏหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
bullet_blue.png การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน (KM) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
bullet_blue.png การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 กับการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
bullet_blue.png การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน
bullet_blue.png การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ผลิตหรือดัดแปลงรถยนต์ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560
bullet_blue.png โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
bullet_blue.png คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ
bullet_blue.png พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถานบริการ
bullet_blue.png พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
bullet_blue.png พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2561