สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

  BNER01.jpg
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 

พันธกิจ (Mission)

 

 

บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

 

 

ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค New Normal

 

 

พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (Strategy)

 

 

บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

 

 

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 

 

พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal

 

 

พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล