สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เกี่ยวกับจังหวัด

คําขวัญประจําจังหวัด

กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

           จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มากด้วยทรัพยากรท่องที่ยวทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ การผสมผสานการดำรงชีวิต
ของผู้คนที่ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา และความเชื่อที่แตก
ต่างอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่ทางด้าน ฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับทะเลอันดามันฮยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๘๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ทั้งหมด ๔,๗๐๘.๕๑๒ ตารางกิโลเมตร
 หรือประมาณ ๒,๙๔๒,๘๒๐ ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับ จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ จด จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ทิศใต้ จด จังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน

- ทิศตะวันออก จด จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง

- ทิศตะวันตก จด จังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน