โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้การทำงานเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องขั้นตอนการผลิต การรับ-จ่ายวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต วิธีการเรียกเก็บภาษี จนกระทั้งการจำหน่าย ของบริษัท ไทยน้ำทพิย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


  • T100_3493.JPG
  • T100_3502.JPG
  • T100_3505.JPG
  • T100_3524.JPG
  • T100_3527.JPG
  • T100_3530.JPG
  • T100_3534.JPG
  • T100_3473.JPG
  • T100_3482.JPG
  • T100_3485.JPG