คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล

ลำดับกระบวนงานหมายเหตุ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
 การทำสุรา (มาตรา 5) 
2121.การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์ 
2222.การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ชุมชน 
2424.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน 
 
การนำเข้าสุรา (มาตรา 6)
 
 การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17) 
4040.การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 
4141.การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์) 
4242.การขอใบอนุญาตขายสุรา (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์) 
4747.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17) 
4848.การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และ ประเภทที่ 7 
4949.การขออนุญาตทำเชื้อสุราเพื่อไปใช้ในโรงงานสุรา (มาตรา 24) 
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
 การตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9) 
 การตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12) 
 การอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 25) 
 การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย(มาตรา 21) 
6464.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน 
6565.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน 
6666.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน 
7070.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน 
7171.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม 
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต) 
7373.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน  
7575.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม 
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) 
 การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์) 
 การขอต่ออายุใบอนุญาต ( (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย) ) 
8585.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และธนาคารกรุงไทย) 
8787.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย) 
พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
 การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7) 
9797.การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7) 
9898.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต 
101101.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ