สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Khonkaen Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประกาศรับสมัครงาน


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความสามารถด้านการปฏิบัติ (ทดสอบการขับรถยนต์) และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566