สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Khonkaen Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประกวดราคา

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยข้าราชการกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding