สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Khonkaen Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง          สำนักงานสรรพสามิต
                          เลขที่ ๓๐๖ หมู่ ๒ ตำบลเมืองเก่า
                          อำเภอเมืองขอนแก่น
                          จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์            ๐๔๓๒๕ ๘๕๐๔-๖
โทรสาร              ๐๔๓๒๕ ๘๕๐๗
E-mail               khonkaen@excise.go.th