สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Khonkaen Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0001.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0002.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0003.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0004.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0005.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0006.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0007.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0008.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0009.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0010.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0011.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0012.jpg

ผังองค์กร แก้ไข ณ วันที่ 22 เมษายน 2567_page-0013.jpg