สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Khonkaen Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

นายสมบัติ เกริกชัยวัน
 
นายสมบัติ เกริกชัยวัน
Mr. Sombat kerkchaiwan

 

15 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน

 

นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
 
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
Mrs. Pawana Kiatchusak

 

11 พฤศจิกายน 2564 - 14 พฤศจิกายน 2566

 

นางดรุณี จารุภูมิ
 
นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom

 

16 ตุลาคม 2562 - 11 พฤศจิกายน 2564

 

นางสาวจารุณี ศิริเวชยันต์
 
นางสาวจารุณี ศิริเวชยันต์

 

18 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2562

 

นางจารุวัลย์ อุ่นพงษ์
 
นางจารุวัลย์ อุ่นพงษ์

 

2557 - 30 กันยายน 2560

 

นายสันติ บุญไทย
 
นายสันติ บุญไทย

 

2554 - 2557

 

Rg1-footer.jpg
bullet.gif นางสุภาภรณ์ สงวนพันธุ์ 2550 - 2553
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายศักดา  ภาณุดิถีกุล 2545 - 2549
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายธวัช  ทองนพเก้า 2544 - 2545
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายอำนาจ  ผกาขยาย 2541 - 2544
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายทองปาน  พรหมวนิช 2540 - 2541
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายพงษ์ศักดิ์  เยี่ยงศรีเมือง 2536 - 2540  
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายมานพ  รัตนสูงเนิน 2533 - 2536
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายวิโรจน์  ใหญ่สูงเนิน 2531 - 2533
   Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายอนุตร  นันทโพธิเดช 2529 - 2531
Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายสมบูรณ์  บุณโยดม 2526 - 2529
Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายจำลอง  หล่อประดิษฐ์ 2522 - 2526
Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายจำรูญ  วรรณะลี 2522 - 2522
Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายโกวิท  ชิตทอง 2518 - 2522
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายแถม  โกสินทรเสนีย์ 2516 - 2518
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายจีระ  เนียมหอม 2512 - 2516
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายประจวบ  กองแก้ว 2511 - 2512
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสมบูรณ์  ปรีดีสนิท 2508 - 2511
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายเสน่ห์  โพธิปฐม 2506 - 2508
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสนิท  เพ็ญเอี่ยม 2503 - 2506
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายเชษฐ์  ตนะศุภผล 2501 - 2503
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายเฉลียว  อัมพุนันท์ 2498 - 2501
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสุกัน  ประสิทธิสา 2497 - 2498
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสมบูรณ์  ปรีดีสนิท 2487 - 2497
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสัณห์  วุฒิเสถียร 2485 - 2486
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสมบูรณ์  มณีเนตร์ 2482 - 2485
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายเหมือน  คำเพิ่มพูน 2480 - 2482
Rg1-footer.jpg
bullet.gif ขุนสินธุ์สุราภิบาล 2479 - 2480