เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

61-02-12_111รูปสตัด.jpgนางสาวจารุณี  ศิริเวชยันต์2560 - ปัจจุบัน
 นางจารุวัลย์  อุ่นพงษ์2557 - 2560
 khonkaen_mgt_santi.jpg

นายสันติ บุญไทย

2554 - 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gifนางสุภาภรณ์ สงวนพันธุ์

2550 - 2553

Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายศักดา  ภาณุดิถีกุล2545 - 2549
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายธวัช  ทองนพเก้า2544 - 2545
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายอำนาจ  ผกาขยาย2541 - 2544
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายทองปาน  พรหมวนิช2540 - 2541
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายพงษ์ศักดิ์  เยี่ยงศรีเมือง2536 - 2540 
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายมานพ  รัตนสูงเนิน2533 - 2536
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายวิโรจน์  ใหญ่สูงเนิน2531 - 2533
   Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายอนุตร  นันทโพธิเดช2529 - 2531
Rg1-footer.jpg
 bullet.gifนายสมบูรณ์  บุณโยดม2526 - 2529
Rg1-footer.jpg
 bullet.gifนายจำลอง  หล่อประดิษฐ์2522 - 2526
Rg1-footer.jpg
 bullet.gifนายจำรูญ  วรรณะลี2522 - 2522
Rg1-footer.jpg
 bullet.gifนายโกวิท  ชิตทอง2518 - 2522
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายแถม  โกสินทรเสนีย์2516 - 2518
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายจีระ  เนียมหอม2512 - 2516
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายประจวบ  กองแก้ว2511 - 2512
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสมบูรณ์  ปรีดีสนิท2508 - 2511
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายเสน่ห์  โพธิปฐม2506 - 2508
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสนิท  เพ็ญเอี่ยม2503 - 2506
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายเชษฐ์  ตนะศุภผล2501 - 2503
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายเฉลียว  อัมพุนันท์2498 - 2501
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสุกัน  ประสิทธิสา2497 - 2498
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสมบูรณ์  ปรีดีสนิท2487 - 2497
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสัณห์  วุฒิเสถียร2485 - 2486
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายสมบูรณ์  มณีเนตร์2482 - 2485
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนายเหมือน  คำเพิ่มพูน2480 - 2482
Rg1-footer.jpg
bullet.gifขุนสินธุ์สุราภิบาล2479 - 2480