เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 ลำดับที่

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

 

 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

     รูปท่าน ส ดรุณี 1.jpg

  

นางดรุณี จารุภูมิ
Mrs.Darunee Charupoom

ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Chief of Khon Kaen Area Excise Office
16 ตุลาคม 2562 - จนถึงปัจจุบัน

รูปท่าน ส จารุณี.jpg

 

นางสาวจารุณี  ศิริเวชยันต์18 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2562

นางจารุวัลย์ อุ่นพงษ์ 1.jpg

 

นางจารุวัลย์  อุ่นพงษ์ 2557 - 30 กันยายน 2560

 khonkaen_mgt_santi.jpg

 

นายสันติ บุญไทย 2554 - 2557
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นางสุภาภรณ์ สงวนพันธุ์ 2550 - 2553
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายศักดา  ภาณุดิถีกุล 2545 - 2549
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายธวัช  ทองนพเก้า 2544 - 2545
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายอำนาจ  ผกาขยาย 2541 - 2544
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายทองปาน  พรหมวนิช 2540 - 2541
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายพงษ์ศักดิ์  เยี่ยงศรีเมือง 2536 - 2540  
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายมานพ  รัตนสูงเนิน 2533 - 2536
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายวิโรจน์  ใหญ่สูงเนิน 2531 - 2533
   Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายอนุตร  นันทโพธิเดช 2529 - 2531
Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายสมบูรณ์  บุณโยดม 2526 - 2529
Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายจำลอง  หล่อประดิษฐ์ 2522 - 2526
Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายจำรูญ  วรรณะลี 2522 - 2522
Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายโกวิท  ชิตทอง 2518 - 2522
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายแถม  โกสินทรเสนีย์ 2516 - 2518
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายจีระ  เนียมหอม 2512 - 2516
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายประจวบ  กองแก้ว 2511 - 2512
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสมบูรณ์  ปรีดีสนิท 2508 - 2511
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายเสน่ห์  โพธิปฐม 2506 - 2508
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสนิท  เพ็ญเอี่ยม 2503 - 2506
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายเชษฐ์  ตนะศุภผล 2501 - 2503
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายเฉลียว  อัมพุนันท์ 2498 - 2501
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสุกัน  ประสิทธิสา 2497 - 2498
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสมบูรณ์  ปรีดีสนิท 2487 - 2497
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสัณห์  วุฒิเสถียร 2485 - 2486
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายสมบูรณ์  มณีเนตร์ 2482 - 2485
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายเหมือน  คำเพิ่มพูน 2480 - 2482
Rg1-footer.jpg
bullet.gif ขุนสินธุ์สุราภิบาล 2479 - 2480