สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Khonkaen Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

 

สาขาเมืองขอนแก่น สาขาชุมแพ สาขาน้ำพอง สาขาบ้านไผ่ สาขาพล
1. อำเภอเมืองขอนแก่น 1. อำเภอขุมแพ 1. อำเภอน้ำพอง 1. อำเภอบ้านไผ่ 1. อำเภอพล
2. อำเภอพระยืน 2. อำเภอสีชมพู 2. อำเภอกระนวน 2. อำเภอชนบท 2. อำเภอแวงน้อย
3. อำเภอหนองเรือ 3. อำเภอภูผาม่าน 3. อำเภอซำสูง 3. อำเภอมัญจาคีรี 3. อำเภอแวงใหญ่
4. อำเภอบ้านฝาง 4. อำเภอภูเวียง 4. อำเภอเขาสวนกวาง 4. อำเภอโคกโพธิ์ชัย 4. อำเภอโนนศิลา
  5. อำเภอหนองนาคำ 5. อำเภออุบลรัตน์ 5. อำเภอบ้านแฮด 5. อำเภอหนองสองห้อง
  6. อำเภอเวียงเก่า     6. อำเภอเปือยน้อย