ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ขอนแก่น
  

การถ่ายทอดความรู้ระบบการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) และภาพถ่าย