ประชาชน / ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

ผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

Zoning สถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558