ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เร_page-0001.jpg
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบคุณธรรม 5 ประการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.jpg
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM.) บรรยายความรู้ โครงการระบบควบคุมและติดตามขนส่งสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบกด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Seal : e-Seal
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Color0118_page-0001.jpg
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ขอรับเงินคืนของผู้ได้รับอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ้ำซ้อนหรือชำระไว้เกิน ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนการอนุญาตผลิตสุรา_001.jpg
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน
 : ผู้บันทึกข้อมูล