เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สถานที่ตั้ง           สำนักงานสรรพสามิต
                          เลขที่ ๓๐๖ หมู่ ๒ ตำบลเมืองเก่า
                          อำเภอเมืองขอนแก่น
                          จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์            ๐๔๓๒๕ ๘๕๐๔-๖
โทรสาร              ๐๔๓๒๕ ๘๕๐๗
E-mail               khonkaen@excise.go.th