เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

 

สาขาเมืองขอนแก่นสาขาชุมแพสาขาน้ำพองสาขาบ้านไผ่สาขาพล
1. อำเภอเมืองขอนแก่น1. อำเภอขุมแพ1. อำเภอน้ำพอง1. อำเภอบ้านไผ่1. อำเภอพล
2.อำเภอพระยืน2. อำเภอสีชมพู2. อำเภอกระนวน2. อำเภอชนบท2. อำเภอแวงน้อย
3.อำเภอหนองเรือ3. อำเภอภูผาม่าน3. อำเภอซำสูง3. อำเภอมัญจาคีรี3. อำเภอแวงใหญ่
4. อำเภอบ้านฝาง4.อำเภอภูเวียง4. อำเภอเขาสวนกวาง4. อำเภอโคกโพธิ์ชัย4.อำเภอโนนศิลา
 5.อำเภอหนองนาคำ5. อำเภออุบลรัตน์5. อำเภอบ้านแฮด

5. อำเภอหนองสองห้อง

 6. อำเภอเวียงเก่า  6. อำเภอเปือยน้อย